Informace pro uchazeče

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělávání šestiletých gymnázií na úterý 9. června 2020.

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek byl omezen na jeden, uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce jako prvním v pořadí. Uchazeč obdrží pozvánku v termínu nejpozději 10 pracovních dnů před konáním zkoušky doporučeně poštou nebo datovou schránkou, pokud je zřízena, a emailem na adresu zákonného zástupce uvedeného v přihlášce.

Součástí pozvánky budou také organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 vycházející z metodických pokynů a doporučení MŠMT.

Uchazečům, kteří budou skládat jednotnou přijímací zkoušku na jiné škole, budou ve stejném termínu zaslány potřebné informace včetně registračního čísla uchazeče, pod kterým bude v rámci přijímacího řízení na naší škole veden.

Jednotná přijímací zkouška se bude skládat z písemného testu z českého jazyka a literatury a z písemného testu z matematiky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.

Kritéria přijímacího řízení zůstávají stejná.

Přijímací zkoušky vyhodnocuje stejně jako doposud Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy. Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 16. června. Výsledky obdrží i škola uvedená v přihlášce jako druhá v pořadí.

Ředitel školy musí nejpozději 17. června zveřejnit pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na školních webových stránkách, a to alespoň po dobu 15 dnů.

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na škole odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků buď ve škole, nebo k poštovní přepravě. Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí (lze vyzvednout ve škole, termín bude dán). Společně s rozhodnutím o nepřijetí zašle ředitel školy také poučení o možnosti podání žádosti o vydání nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.

Ředitel má možnost přijmout uchazeče podle výsledného pořadí na místa uvolněná po odevzdání zápisových lístků. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy, stanovilo ministerstvo na úterý 23. června 2020.


Ve Frýdku-Místku, 12.5.2020

RNDr. Olga Onderková,
ředitelka školy


Odkaz na dokumenty web MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a