Statut Nadace při Gymnáziu Petra Bezruče

   Nadace byla založena v roce 1993. Od tohoto data doznala podstatných změn, zejména v důsledku působení zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Citovaný zákon mj. stanovil, že pokud bude stávající nadace chtít pokračovat ve své činnosti i po lednu 1998, musí mít trvale nadační jmění ve výši 500 tis. Kč a být zapsána v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. V průběhu roku 1998 se podařilo získat dary od fyzických i právnických osob a dosáhnout tak potřebné výše nadačního jmění.

   Nadace hospodaří jako právnická osoba. Je spravována radou, jehož předsedou je pan Mgr. Tomáš Glomb a členové paní Ing. Věra Janecká a pan Mgr. Michal Saforek. Revizorem nadace je pan Mgr. Radovan Gaura.

   Účelem nadace je modernizace a rozvoj výchovně vzdělávacího procesu, ochrana a tvorba životního prostředí areálu školy, výměnné stáže a praxe žáků i pracovníků školy, rozvoj tělovýchovných a zájmových činností žáků školy.

   Nadace hospodaří výhradně s finančními dary fyzických a právnických osob a přispívá zejména na soutěže a cestovné s tím spojené, koncerty, sportovní aktivity apod. Zajišťuje také finančně ples školy.

   Podpora aktivit studentů školy by mohla být rozsáhlejší, za předpokladu poskytnutí většího počtu finančních darů.