Úřední deska

Informace o škole

Název školy:   Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Sídlo:   Československé armády 517, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IZO:   000601411
IČO:   00601411

Právní forma:   příspěvková organizace
Typ školy:   střední škola
Telefon:   558 433 515
Email:   sekretariat@gpbfm.cz
ID datové schránky:   wmagmd3

Zřizovatel:   Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 78890692

Studijní obory:
79-41-K/61 gymnázium, podle ŠVP, délka studia 6 let
 
Vedení školy:
Ředitelka školy:   RNDr. Olga Onderková
Zástupce ředitelky školy:   Mgr. Michal Saforek
Zástupce ředitelky školy:   Mgr. Radovan Gaura

Výchovný poradce:   Mgr. Renáta Lasotová
Prevence negativních jevů:   Mgr. Šárka Sysalová
 
 

Vyhlášení voleb členů Školské rady při Gymnáziu Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro funkční období 2020-2023
Informace zveřejněné na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Ceník služeb
Výroční zpráva za kalendářní rok 2019 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.