Školská rada

Zřizovací listinu Školské rady při Gymnáziu Petra Bezruče vydala Rada Moravskoslezského kraje 13. července 2005 s platností ke dni 1. září 2005. Tímto aktem došlo k naplnění § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona).

Školská rada má 6 členů, dva členové jsou jmenováni zřizovatelem školy, dva členy zvolí pedagogové školy, dva členy zvolí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Funkční období členů je 3 roky.

 

Současná školská rada (2017 - 2020)

Zřizovatel školy, Moravskoslezský kraj, jmenoval s účinností od 1. 9. 2017 členy školské rady:

prof. Ing. Miroslava Kursu, CSc.,
prof. doc. RNDr. Tomáše Pánka, Ph.D.

Pedagogickými pracovníky byli do školské rady zvoleni:

Mgr. Ing. Zuzana Lišková,
Mgr. Pavlína Tóthová.

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a za zletilé žáky byli zvoleni do školské rady:

Ing. Lucie Michalčíková,
Ing. Petr Lautner.

Zápis o volbách do Školské rady Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je uložen u ředitelky školy.
Jednací řád školské rady:


Zápisy školské rady: